Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


design_thinking_festival_2015

Projekt WspółPodwórko 2015

społeczny proces projektowania przestrzeni wspólnej metodą Design ThinkingMETRYCZKA PROJEKTU • Rejestracja: do 12.10.2015 r.
 • Termin realizacji Projektu: 20.10.2015 - koniec stycznia 2016
 • Spotkania: wtorki, godz. 17:15-20:15
 • Miejsce spotkań: stowarzyszenie FRAG, ul. Ogarna 118, Gdańsk
 • Udział bezpłatny
 • Kontakt: Joanna Szechlicka, e-mail: jszechlicka@pg.gda.pl


Uczestnicy:

W projekcie uczestniczyć będą mieszkańcy, studenci, doktoranci, członkowie organizacji pozarządowych i lokalni przedsiębiorcy jak i socjologowie, architekci, urbaniści czy specjaliści od zarządzania.


Organizatorzy:

 • Wydział Architektury i organizacja doktorancka DoctorAnts na Politechnice Gdańskiej
 • Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego
 • stowarzyszenie Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

Projekt odbywa się w ramach wydarzenia Design Thinking Festival 2015


O PROJEKCIE


Cele projektu

Inicjatywa ma na celu społecznie przygotować koncepcyjny projekt zagospodarowania podwórza, dzięki któremu mieszkańcy kwartału między ulicami Złotników, św. Ducha, Kozią i Szeroką, zanim podejmą decyzję o dzierżawie, wspólnie z projektantami, będą mogli zaplanować wygląd i funkcjonowanie przestrzeni im najbliższej. W pracy nad projektem wykorzystywana będzie metoda Design Thinking.

Projekt ma również cele:

 • badawcze, realizowane przez naukowców zaangażowanych w projekt i tworzących multidyscyplinarny zespół,
 • edukacyjne dotyczące rozwoju kompetencji i umiejętności twardych i miękkich uczestników projektu,
 • społeczne, rozwijając postawy obywatelskie, a skierowane do osób zaangażowanych w projekt, w tym dzieci i młodzieży oraz mieszkańców mieszkających w danym kwartale zabudowy,
 • metodyczne, wynikające ze współpracy z Urzędem Miasta, wskazujące i zachęcające do wykorzystywania bardziej partycypacyjnych metod planowania i zarządzania przestrzenią wspólną niż do tej pory stosowane w polityce Miasta.

Projekt ma charakter inicjatywy oddolnej
w tym roku wspieranej przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

Dlaczego jest to ważny temat?

Ponieważ przestrzeń miejska, która wygląda jak poniżej, nie sprawia radości, a wzbudza niepokój, frustrację i brak poczucia bezpieczeństwa. Nie zachęca do spędzania tam czasu i delektowania się pięknem miasta. Mieszkańcy mówią o nich „podwórka wstydu”.


A niestety tak wygląda wiele podwórek na terenie Głównego Miasta w Gdańsku.

Sytuacja wyjściowa

Urząd Miasta w ostatnim czasie, chwilę po zakończeniu pierwszej edycji naszego projektu Design Thinking 2014, wprowadził kilka nowych możliwości finansowania porządkowania terenu podwórzy Śródmieścia. Te nowe narzędzia dają możliwość podjęcia szerszych działań niż tylko np. posianie trawy. Warunkiem pozyskania funduszy przez wspólnoty mieszkaniowe jest podjęcie w pierwszej kolejności woli dzierżawy. Daje to możliwość Gdańskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych (GZNK) zlecenia przygotowania projektu budowlanego dla podwórza. W dalszej kolejności, gdy wspólnoty porozumieją się w kwestii dzierżawy i podpiszą umowę, otwarte zostają kolejne możliwosci finansowania działań (w sumie do wysokości ok. 100 000 zł biorąc pod uwagę różne mechanizmy finansowania).
W trakcie spotkań GZNK z mieszkańcami zgłaszane są obawy m.in. do tego, że wola dzierżawy musi być podejmowana bez znajomości projektu zagospodarowania podwórza. Jest to sytuacja patowa dla obu stron: GZNK nie może uruchomić finansowania bez uzyskania wstępnej zgody wspólnot, a wspólnoty obawiają się braku kontroli nad przyszłym zagospodarowaniem, więc nie są skore podpisać nawet wstępną deklarację woli dzierżawy.
Kolejnym zgłaszanym przez interesariuszy problemem do rozwiązania jest sposób zarządzania takim podwórkiem, które miałoby być dzierżawione przez wiele wspólnot. Jest to sytuacja nowa i w dniu dzisiejszym nie istnieją żadne rozwiązania.

Zadaniem projektantów-uczestników jest zatem przygotować projekt zagospodarowania podwórza, dzięki któremu mieszkańcy kwartału, zanim podejmą decyzję o dzierżawie, będą mogli skonfrontować wygląd i funkcjonowanie przestrzeni im najbliższej.
W takiej sytuacji zaletą naszych działań jest to, że wypracowane rozwiązania realnie mogą zostać wdrożone przez mieszkańców.

Zasady pracy

Spotkania robocze przeprowadzane będą raz w tygodniu wg Planu spotkań i potrzeb pojawiających się w trakcie procesu. Będzie również konieczność przeprowadzenia wywiadów z interesariuszami w dniu i godzinach dla nich dogodnych. Konieczna będzie również do przeprowadzenia obserwacja bierna użytkowania podwórka, która musi zostać przeprowadzona o różnej porze dnia i w różny dzień tygodnia.

Pracować będziemy z mieszkańcami tego kwartału przeprowadzając z nimi spotkania i rozmowy tak grupowe jak i indywidualne. Rozmowy toczyć się będą również z innymi zidentyfikowanymi interesariuszami, np. Urzędem Miasta, zarządcami nieruchomości, lokalnymi przedsiębiorcami itd.

W projekt zaangażowane będą również dzieci i młodzież z Pałacu Młodzieży przy ul. Ogarnej, które przygotują makietę kwartału. Elementy edukacji przestrzennej połączymy z edukacją obywatelską. Rezultaty tej działalności wpływać będą nie tylko na rozumienie przestrzeni przez młode pokolenie ale również na budowanie w nich postaw obywatelskich poprzez wzbudzenie współodpowiedzialności za przestrzeń wspólną. Ta część Projektu dzieje się do pewnego stopnia niezależnie od procesu Design Thinking, ale aktywnie go będzie wspierać na poszczególnych etapach.
Wykorzystanie makiety rozpocznie się już w trakcie pierwszego etapu procesu Design Thinking, empatii. Za pomocą makiety mieszkańcy będą wskazywać miejsca i cechy przestrzeni dla nich problematyczne, wzbudzające miłe myśli lub po prostu ważne z jakiś powodów. W kolejnych etapach makieta służyć będzie do przygotowania prototypu (jednego z kilku, jeśli będzie taka potrzeba) i przeprowadzenia testowań rozwiązań wraz z mieszkańcami i innymi interesariuszami.
Przewidywane są 3 spotkania z mieszkańcami, które mają na celu zweryfikować, czy zaproponowane rozwiązania odpowiadają na ich potrzeby.

Proces

W trakcie projektu przejdziemy przez proces Design Thinking wg schematu:
Po kolejnych testowaniach może nastąpić konieczność iteracji do którejś z faz i przejście procesu w pętli. Czyli, mówiąc inaczej, zacząć go jeszcze raz od któregoś z kroków, który okazał się nietrafiony bądź niepełny: prototypowania, ideacji czy definiowania problemów. Może wystąpić także konieczność przejścia przez etap empatii, gdyby się okazało, że nie zapytaliśmy o zdanie ważnej dla projektu osoby lub nie otrzymaliśmy odpowiedzi na istotne pytanie (zgodnie z zasadą Ok2Fail). Takie podejście ma za zadanie wypracowanie jak najlepszych rozwiązań.

Metody i narzędzia

W trakcie kolejnych kroków wykorzystywać będziemy narzędzia i metody adekwatne do potrzeb, w tym m.in. narzędzia kreatywne takie jak mapa empatii, kwiat lotosu, Walt Disney, Business Model Canvas, czy też mood boardy.
Łączyć je będziemy z dotychczas wykorzystywanymi w naszych dziedzinach i branżach tradycyjnymi narzędziami i metodami w ten sposób wzbogacając i uskuteczniając naszą edukację i pracę zawodową.
Podsumowanie

Krótka charakterystyka tegorocznej edycji:

 1. O projekcie i jego celu mieszkańcy będą wiedzieć od samego początku, dzięki czemu mamy dużo czasu na poznawanie siebie, a w konsekwencji przygotowanie bardziej adekwatnych rozwiązań.
 2. Do współpracy zaprosiliśmy architektów, socjologów oraz specjalistów od zarządzania zapewniając tym samym różnorodne kompetencje w zespole, a zatem dużą kompleksowość rozwiązań.
 3. Makieta przygotowywana jest przez dzieci i młodzież z Pałacu Młodzieży na ul. Ogarnej i będzie wykorzystywana już na etapie empatii, więc dużo łatwiej jest przeprowadzać rozmowy z mieszkańcami o konkretnych miejscach.
 4. Zakładamy przeprowadzenie min. 3 iteracji, czyli usprawnień rozwiązań.
 5. Miejsce spotkań roboczych znajduje się na terenie Głównego Miasta, dzięki czemu jesteśmy blisko ludzi i przestrzeni, dla których pracujemy.
 6. Część działań (m.in. wybór kwartału) jest realizowana w porozumieniu z Urzędem Miasta (Gminy). Jest to ważne z co najmniej trzech powodów:
 • obszar wnętrza kwartałowego jest w chwili obecnej własnością Gminy,
 • podwórko gromadzi grupę problemów, których rozwiązanie jest w kompetencjach Gminy,
 • współpraca ma ułatwić Gminie proces zapoznawczy z problemami i pomysłami zagospodarowania oraz pokazać, jak można przeprowadzać takie projekty w sposób społeczny i partycypacyjny a nie tylko co najwyżej konsultacyjny.

Kontakt

Joanna Szechlicka
e-mail: jszechlicka@pg.gda.pl

design_thinking_festival_2015.txt · ostatnio zmienione: 2015/11/02 16:36 przez jszech